Objavljeno: 1. 12. 2021. u 19:19
Administrator

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu najoštrije se protivi uklanjanju zgrada 59, 60 i 61 iz prostora, kako je predviđeno Arhitektonskim projektom Državnoga hidrometeorološkoga zavoda od 7. veljače 2021., Građevinskim projektom uklanjanja Državnoga hidrometeorološkoga zavoda od 17. veljače 2021. i točkom V. prvostupanjske Građevinske dozvole Grada Zagreba broj 349/2021 od 18. listopada 2021. To se ističe u Apelu protiv uklanjanja zgrada 59, 60 i 61 na kampusu Borongaj, koji je Fakultetsko vijeće Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno donijelo 1. prosinca 2021.

Fakultetsko vijeće daje potporu upravi Fakulteta u svim nastojanjima da zgrade 59, 60 i 61 na kampusu Borongaj spasi od rušenja te da ih se, u dijelu u kojem su oduzete Fakultetu, vrati i stavi u funkciju obrazovnoga procesa.

Na očevidu koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo 24. studenoga 2021. predstavnici Državnoga hidrometeorološkoga zavoda (DHMZ) priznali su kako nemaju osigurana sredstva za gradnju nove zgrade DHMZ-a, a kako građevinska dozvola uvjetuje početak gradnje rušenjem zgrada 59, 60 i 61, izgledno je da bi se na jugoistočnom dijelu kampusa Borongaj moglo doći do neopravdanoga rušenja uporabljivih zgrada i nanošenja egzaktno utvrđene štete za Republiku Hrvatsku i neprocjenjive štete za funkcioniranje sveučilišnih institucija.

Rušenjem zgrade 59 nastao bi trošak i šteta za Republiku Hrvatsku od 3,73 milijuna kuna, a više od četiri tisuće studenata na Studentskom kampusu Borongaj ostalo bi bez športske dvorane.

Rušenjem zgrade 60 nastao bi trošak i neposredna materijalna šteta za Republiku Hrvatsku od 5,2 milijuna kuna. Ako do toga dođe, Državno odvjetništvo morat će utvrditi odgovornost onih koji su donijeli odluku da se prije dvije godine potroši više od šest i pol milijuna kuna javnih sredstava za obnovu zgrade, koja je predviđena za rušenje. Budući da državna upravna organizacija DHMZ želi srušiti zgradu, u čiju je obnovu prije samo dvije godine uložila više od šest milijuna proračunskih sredstava, Fakultet hrvatskih studija od odgovornih traži da spriječe nastanak štete za državnu imovinu te da zgradu 60 ponovno dodijele na korištenje Fakultetu hrvatskih studija. Dvadeset i četiri nastavne i uredske prostorije nasušno su potrebne Fakultetu hrvatskih studija za odvijanje temeljne visokoobrazovne i znanstvene djelatnosti.

Rušenjem zgrade 61 nastao bi trošak i šteta za Republiku Hrvatsku od 3,8 milijuna kuna i nesaglediva reputacijska šteta za Vladu Republike Hrvatske kao vlasnika zbog rušenja fakultetskih predavaonica, kabineta i knjižnice.

Fakultetsko vijeće obvezalo je dekana da poduzme sve zakonom predviđene pravne i druge korake da spasi zgrade 59, 60 i 61 od uklanjanja i oduzimanja Fakultetu hrvatskih studija.

Pozivaju se sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu, tijela državne vlasti i javnost da izraze solidarnost, zabrinutost za zajedničko dobro i inzistiranje na načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti u upravljanju državnom imovinom.

Obrazloženje

Zakon o ustanovama određuje kako imovinu ustanove čine, između ostaloga Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača. Odlukom o osnivanju Fakulteta hrvatskih studija osnivač je odredio da se za osnivanje i početak rada Fakultetu daju na korištenje nekretnine na Sveučilišnom kampusu Borongaj koje su odlukama rektora Sveučilišta u Zagrebu dodijeljene Hrvatskim studijima, pa tako i zgrade 59, 60 i 61.

Zakon o upravljanju državnom imovinom određuje da se državnom imovinom upravlja učinkovito i razumno, pažnjom dobroga gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti. Načelo odgovornosti osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, nadzorom nad upravljanjem državnom imovinom, izvješćivanjem o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i raspolaganja državnom imovinom i poduzimanjem mjera protiv nositelja funkcija koji ne postupaju sukladno propisima. Načelo javnosti upravljanja državnom imovinom osigurava se, između ostaloga, redovitim upoznavanjem javnosti s aktivnostima tijela koja upravljaju državnom imovinom i javnom objavom odluka o upravljanju državnom imovinom. Državnom imovinom upravlja se sukladno načelu ekonomičnosti radi ostvarivanja gospodarskih, infrastrukturnih, socijalnih i drugih javnih ciljeva Republike Hrvatske. Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom mora biti predvidljivo za nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama. Predvidljivost upravljanja i raspolaganja državnom imovinom ostvaruje se načelno jednakim postupanjem u istim ili sličnim slučajevima.

Koordinacija Sveučilišta u Zagrebu za razvojna pitanja kampusa Borongaj 18. kolovoza 2021. predložila je da ako se utvrdi kako planirana izgradnja zgrade DHMZ-a narušava obavljanje djelatnosti Sveučilišta i njegovih sastavnica, Sveučilište poduzme predviđene pravne korake radi zaštite vlastitih prava i interesa i da ako utvrdi da je projektom planirano rušenje zgrade 59 (sportska dvorana i teretana), zatraži od Grada Zagreba, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH i investitora da se DHMZ sa svojim projektom gradnje pomake stotinjak metara istočno, na slobodne livade kako se zgrada 59 ne bi rušila i time ugrozio nastavni proces sveučilišnih sastavnica.

Potpora Fakultetu hrvatskih studija u očuvanju zgrada 59, 60 i 61 pružena je na sjednicama Senata Sveučilišta u Zagrebu 19. i 26. listopada 2021.

Godine 2020. Državni hidrometeorološki zavod naručio je Građevinski projekt uklanjanja svih postojećih elemenata zgrada 59, 60 i 61 na kampusu Borongaj radi izgradnje novoga kompleksa Državnoga hidrometeorološkoga zavoda. Uklanjanje tih zgrada predviđa se i na stranicama 27 i 66 Arhitektonskoga projekta DHMZ-a za izdavanje građevinske dozvole.

Građevinskom dozvolom broj 349/2021 od 18. listopada 2021. Grad Zagreb dopustio je DHMZ-u izgradnju zgrade DHMZ-a na katastarskoj čestici 1322/48 k.o. Peščenica, a točkom V. odredio je: „Prije početka gradnje potrebno je ukloniti građevine izgrađene na predmetnoj čestici“.

O zgradi 59

Zgrada 59 (Športska dvorana, Borongajska cesta 83d/2, dužine 42,5, širine 21 m i visine 7,5 m, površine 839 m2) na kampusu Borongaj izgrađena je dijelom od 134 m2 na z.k.č. 7347/19 z.k.o. Grad Zagreb (z.k.u. 25906) i dijelom od 705 m2 na z.k.č. 7347/20 z.k.o. Grad Zagreb (z.k.u. 222103). Nalazi se u Sveučilišnom kampusu Borongaj na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. Sporazumima Ministarstva znanosti i obrazovanja, Sveučilišta u Zagrebu i Studentskoga centra Sveučilišta u Zagrebu od 16. travnja 2008., 19. siječnja 2009. i 28. prosinca 2012. određeno je da će koristiti za potrebe Studentskoga centra.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Fakultet prometnih znanosti i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu uputili su 17. studenoga 2014. godine dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta kojim traže da im se u prostoru kampusa Borongaj u Zagrebu na korištenje ustupi zgrada 59 za potrebe održavanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture. U dopisu Sveučilištu u Zagrebu mole potporu zajedničkomu zahtjevu triju sastavnica te da Sveučilište u Zagrebu prihvati sufinanciranje nužnoga preuređenja u slučaju pozitivne odluke Ministarstva. Pismom ministru od 30. prosinca 2014. Sveučilište u Zagrebu podržalo je prijedlog sastavnica prema kojem bi se zgrada 59 i zapušteni vanjski športski tereni preuredili i prilagodili za potrebe izvođenja nastave te moli odluku Ministarstva o ustupanju te zgrade Sveučilištu u Zagrebu, kako bi mogli pristupiti adaptaciji i stavljanju u funkciju nastave. Ministar znanosti i obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar izdao je 9. siječnja 2015. suglasnost da zgrada 59 ustupi sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskomu fakultet, Fakultet prometnih znanosti i Hrvatskim studijima za potrebe održavanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Odlukom rektora Sveučilišta u Zagrebu od 28. travnja 2015. Edukacijsko-rehabilitacijskomu fakultetu, Fakultetu prometnih znanosti i Hrvatskim studijima u svrhu osiguranja prostornih uvjeta za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture na privremeno korištenje dodjeljuju se postojeća zgrada 59 te postojeći vanjski športski tereni. Tu suglasnost sastavnicama Sveučilišta tijela državne vlasti nisu opozvala ni otkazala.

DHMZ je ušao u suposjed zgrade 59 u ožujku 2021. Dana 18. kolovoza 2021. utvrđeno je da je DHMZ promijenio bravu na zgradi 59. Fakultet hrvatskih studija pozvao je 27. kolovoza 2021. DHMZ da mu omogući ponovno stupanje u posjed predmetne nekretnine. DHMZ je dopisom od 30. kolovoza 2021. godine odbio predati suposjed nekretnine Fakultetu. Fakultet je 13. rujna 2021. pokrenuo spor zbog smetanja posjeda.

Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina u svojem nalazu i mišljenju od 13. rujna 2021. ističe da je zgrada 59 na kampusu Borongaj solidna, čvrsta, pouzdana i valjana, ali zapuštena, neodržavana i nekorištena građevina, da su na njoj vidljivi tragovi zuba vremena; da postojeća oštećenja ne predstavljaju ugrozu stabilnosti zgrade, da ni od nedavnih potresa konstrukcija nije oštećena, da nisu narušeni statika, mehanička otpornost i stabilnost građevine, da je u konstruktivnom smislu riječ o postojanoj građevini pa se zgrada može koristiti bez ikakvih ograničenja; da bi u novogradnji ta zgrada vrijedila 4,8 milijuna kuna (4.795.200,00 kn); da je aktualna tržišna vrijednost zgrade dva milijuna kuna (1,966.032,00 kn) te da bi troškovi projekta uklanjanja, rušenja zgrade, odvoza i zbrinjavanja građevinskoga otpada iznosili 1,73 milijuna kuna (1.726.272,00 kn).

O zgradi 60

Zgrada 60 (24 uredske prostorije, Borongajska cesta 83d/1, dužine 56,5, širine 16,5 m i visine 7,5 m) površine 884 m2 izgrađena je na z.k.č. 7347/20 z.k.o. Grad Zagreb (z.k.u. 222103). Nalazi se u Sveučilišnom kampusu Borongaj na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. S pripadajućim zemljištem Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Sporazumom od 29. svibnja 2007. dalo ju je na korištenje Sveučilištu u Zagrebu, a ono je 28. srpnja 2011. dvije trećine njezinih prostorija dalo na korištenje Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Hrvatski studiji bili su u mirnom suposjedu zgrade od 2011. do 2016.

Bez otkaza Sporazuma sa strane državnih vlasti i bez stavljanja izvan snage odluke Sveučilišta, Ugovorom od 27. travnja 2017. Ministarstvo državne imovine dodijelilo je Državnomu hidrometeorološkomu zavodu zemljišnoknjižnu česticu zgrade 7357/20 zemljišnjoknjižne općine Grad Zagreb odredivši da će zgrada 60 ostati u prostoru nakon izgradnje nove zgrade DHMZ-a.

DHMZ je ušao u posjed zgrade 60 potkraj godine 2018. te ju je legalizirao i adaptirao. Prema navodima glavne ravnateljice DHMZ-a dr. sc. Branke Ivančan Picek izrečenima u Velikoj vijećnici Fakulteta 19. listopada 2021., tijekom 2019. DHMZ je u njezinu obnovu uložio više od šest i pol milijuna kuna.

DHMZ nema suglasnost Republike Hrvatske da ukloni zgradu 60.

Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina u svojem nalazu i mišljenju od 13. rujna 2021. ističe da je zgrada 60 adaptirana, održavana i očuvana, kao građevina solidna, čvrsta, pouzdana i valjana, da ni od nedavnih potresa nije oštećena, da nisu narušeni statika, mehanička otpornost i stabilnost građevine, da je u konstruktivnom smislu riječ o postojanoj građevini pa se zgrada može koristiti bez ikakvih ograničenja; da bi u novogradnji ta zgrada vrijedila 5,5 milijuna kuna (5.452.920 kn); da je aktualna tržišna vrijednost zgrade 3,44 milijuna kuna (3.435.339,60 kn) te da bi troškovi projekta uklanjanja, rušenja zgrade, odvoza i zbrinjavanja građevinskoga otpada iznosili 1,75 milijuna kuna (1.745.655 kn).

O zgradi 61

Zgrada 61 (zgrada „Otoka“, Borongajska cesta 83d/3, dužine 56,5, širine 16,5 m i visine 7,5 m, površine 882 m2) izgrađena je dijelom od 663 m2 na z.k.č. 7347/19 z.k.o. Grad Zagreb (z.k.u. 25906) i dijelom od 219 m2 na z.k.č. 7347/20 z.k.o. Grad Zagreb (z.k.u. 222103). Nalazi se u Sveučilišnom kampusu Borongaj na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. S pripadajućim zemljištem Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Sporazumom od 29. svibnja 2007. dalo ju je na korištenje Sveučilištu u Zagrebu, a ono ju je Odlukom Senata od 14. studenoga 2006. dalo na korištenje Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Kasnije je Sveučilište dio te zgrade dodijelilo Pravnomu fakultetu. Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu o osnivanju Fakulteta hrvatskih studija od 10. prosinca 2019. za osnivanje i početak rada Fakultetu je dan na korištenje sjeverni dio zgrade 61 s pripadajućim zemljištem. U dijelu te zgradi kojim se služi Fakultet hrvatskih studija nalaze se četiri predavaonice, kabineti četvero nastavnika i pet spremačica, zahodi, dva spremišta, hodnik i kotlovnica.

Bez otkaza Sporazuma sa strane državnih vlasti i bez stavljanja izvan snage odluke Sveučilišta, Ugovorom od 27. travnja 2017. Ministarstvo državne imovine dodijelilo je DHMZ-u zemljišnoknjižnu česticu zgrade 7357/20 zemljišnoknjižne općine Grad Zagreb odredivši da će se zgrada 61 zadržati u prostoru nakon izgradnje nove zgrade DHMZ-a, uz napomenu da zgrada 61 nije slobodna od osoba i stvari i koriste je Hrvatski studiji i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu s čim je DHMZ upoznat i tomu se ne protivi.

DHMZ nema suglasnost Republike Hrvatske da ukloni zgradu 61.

Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina u svojem nalazu i mišljenju od 13. rujna 2021. ističe da je zgrada 61 u uporabi, adaptirana, održavana i očuvana; da je prosječnoga stupnja uređenosti, opremljenosti i uređenosti; da je građevina čvrsta, pouzdana i valjana, da ni od nedavnih potresa nije oštećena, da nisu narušeni statika, mehanička otpornost i stabilnost građevine, da je u konstruktivnom smislu riječ o postojanoj građevini pa se zgrada može koristiti bez ikakvih ograničenja; da bi u novogradnji ta zgrada vrijedila 4,6 milijuna kuna (4.552.200 kn); da je zgrada je da je aktualna tržišna vrijednost zgrade 2,2 milijuna kuna (2.185.056 kn) te da bi troškovi projekta uklanjanja, rušenja zgrade, odvoza i zbrinjavanja građevinskoga otpada iznosili 1,6 milijuna kuna (1.573.239 kn).

Apel Fakultetskoga vijeća od 1. prosinca 2021.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic