Kroatologija (časopis) / Kroatologija (journal)

 

 

 

Kroatologija na Hrčku/Kroatologija on the Portal of Croatian scientific and professional journals

O časopisu/About journal

Kroatologija je interdisciplinarni časopis Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Časopis je usmjeren na objavljivanje znanstvenih radova iz područja humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih područja znanosti s kroatološkim tematskim pristupom. Uredništvo časopisa Kroatologija pridržava se visokih etičkih i znanstvenih standarda u znanstvenom publiciranju. Časopis Kroatologija pripada u A1 kategoriju znanstvenih časopisa za društveno i A2 kategoriju znanstvenih časopisa za humanističko područje. Članci objavljeni od 2023. godine referiraju se u sljedećim znanstvenim bazama: Asos İndeks, Crossref, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Index Copernicus International, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences Plus (ERIH PLUS), Root Society for Indexing and Impact Factor Service (ROOT Indexing) i SCOPUS. Časopis ne naplaćuje nikakve vrste naknada. Izdavanje časopisa financira Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Kroatologija is an interdisciplinary journal of the Faculty of Croatian Studies of the University of Zagreb. The journal is focused on the publication of scientific works in the field of humanities and social sciences with croatological thematic approach. The editorial board of the journal Kroatologija adheres to high ethical and scientific standards in scientific publishing.The journal Kroatologija belongs to the A1 category of scientific journals for the social sciences and the A2 category of scientific journals for the humanities. Articles published since 2023 are referenced in the following scientific databases: Asos İndeks, Crossref, DOAJ, DRJI, Index Copernicus International, ERIH PLUS, ROOT Indexing and SCOPUS. The journal does not charge any kind of fees. Publishing of the journal is financed by the Faculty of Croatian Studies of the University of Zagreb.

Područja pokrivanja/Scientific disciplines and subdisciplines

Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline), Kroatologija, Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti), Interdisciplinarna područja znanosti, Interdisciplinarne humanističke znanosti, Religijske znanosti (interdisciplinarno polje), Etnologija i antropologija, Arheologija, Znanost o umjetnosti, Povijest umjetnosti, Povijest, Filologija, Teologija, Filozofija, Humanističke znanosti, Interdisciplinarne društvene znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Informacijske i komunikacijske znanosti, Politologija, Pravo, Ekonomija, Društvene znanosti.

Educational Sciences (Child and Educational Psychology, Sociology of Education, Political Science of Education, Economics of Education, Anthropology of Education, Neurosciences and Early Learning, Educational Disciplines), Croatian Studies, Integrative Bioethics (Natural, Technical, Biomedical and Healthcare, Social and Humanistic Sciences), Interdisciplinary Areas of Knowledge, Interdisciplinary Humanistic Studies, Religious Studies (Interdisciplinary Area), Ethnology and Anthropology, Archeology, Art Sciences, History of Art, History, Philology, Theology, Philosophy, Humanistic Sciences, Interdisciplinary Social Sciences, Education/Rehabilitation Sciences, Pedagogy, Psychology, Sociology, Information and Communication Sciences, Political Science, Law, Economics, Social Sciences

Prava korištenja/Rights

Svi članci objavljeni u otvorenom pristupu bit će odmah i trajno besplatni za čitanje, preuzimanje, kopiranje i distribuciju. Dopuštena ponovna uporaba treće strane definirana je sljedećom korisničkom licencom: Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC). Sve pojedinosti o licenci dostupne su na https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/. Za objavljivanje u otvorenom pristupu, ovaj časopis koristi ugovor o prijenosu autorskih prava. Autori će prenijeti autorska prava na Kroatologiju, ali će imati pravo dijeliti svoj članak na iste načine koji su dopušteni trećim stranama prema odgovarajućoj korisničkoj licenci, kao i određena prava znanstvene uporabe.

This is an open access journal: all articles will be immediately and permanently free for everyone to read and download. All articles published open access will be immediately and permanently free for everyone to read, download, copy and distribute. Permitted third party reuse is defined by the following user license: Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC). You are free to copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. The full details of the license are available at https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/. For open access publishing, this journal uses a copyright transfer agreement. Authors will transfer copyright to Croatology, but will have the right to share their article in the same ways permitted to third parties under the relevant user license, as well as certain scholarly usage rights.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, svi radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2010.
  • Učestalost izlaženja: dva puta godišnje
  • Peer review: peer review, national peer review, all papers, double blind review, double
  • First year of publication: 2010.
  • Frequency (annually): 2

Glavna urednica/Editor-In-Chief

Karolina Vrban Zrinski (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu/Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb)

Izvršni urednik/Managing Editor

Vlatko Smiljanić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu/Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb)

Tajnik/Secretary

Danijel Jurković (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu/Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb)

Uredništvo/Editorial Board

Pavo Barišić, Lovorka Brajković, Mario Grčević, Neven Hrvatić, Jelena Jurišić (Sveučilište u Splitu/University of Split), Monika Komušanac, Maja Matasović, Ivan Perkov, Vlatka Vukelić (svi ostali s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu/all others from the Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb)

Urednički savjet/Advisory Board

Jovan Ananiev (Pravni fakultet Sveučilišta Goce Delchev, Skoplje/Faculty of Law, Goce Delchev University, Skopje), Leopold Auburger (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb/Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb), Artur Rafaelovič Bagdasarov (Moskva/Moscow), Ante Bežen (Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, Zagreb/Croatian Academy of Educational Sciences, Zagreb), Josip Bratulić (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb/Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb), Igor Čatić (Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb), Ante Čović (Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb/Croatian Philosophical Society, Zagreb), Ante Čuvalo (Sveučilište u Ohiou, Chicago/Ohio University, Chicago), Stjepan Ćosić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb/Faculty of Croatian Studies, Zagreb), Stjepan Damjanović (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb/Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb), Piotr Dyczek (Sveučilište u Varšavi//University of Warsaw), Ivana Franić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/Facutly of Humanities and Social Sciences, Zagreb), Vladimir Peter Goss (Sveučilište u Rijeci/University of Rijeka), Vinko Grubišić (Toronto, Kanada/Toronto, Canada), Jadranka Gvozdanović (Sveučilište u Heidelbergu, Njemačka/University of Heidelberg, Germany), Sanda Ham (Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Osijek/Facutly of Humanities and Social Sciences of the University of Osijek), Henrik Heger Juričan (Sveučilište Sorbona, Pariz/Sorbonne University, Paris), Georg Holzer (Sveučilište u Beču/Vienna University), Željko Holjevac (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb/Institute of Social Sciences, Zagreb), Borce Ilievski (Filozofski fakultet Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda, Skopje/Facuty of Philosophy of St. Cyril and Methodius, Skopje), Tomasz Jasiński (Sveučilište u Poznańu/University of Poznań), Zrinka Jelaska (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/Faculty of Humanities and Socioal Sciences, Zagreb), Jasna Jeličić Radonić (Split), Alojz Jembrih (Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb), Mislav Ježić (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb/Croatian Academy of Sciencees and Arts, Zagreb), Zorka Kinda-Berlakovich (Sveučilišna škola za učitelje, Gradišće/University School of Teachers, Burgenland), Krunoslav Matešić (Jastrebarsko), Joost van Loon (Katoličko sveučilište Eichstätt/Catholic University of Eichstät), Mirjana Matijević Sokol (Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb), Marko Pranjić (Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb), Slobodan Prosperov Novak (Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb), Šimun Novaković (Arhiv Bosne i Hercegovine, Sarajevo/State Archive of Bosia and Herzegovina, Sarajevo), Ludwig Steindorff (Sveučilište Christian-Albrechts, Kiel/ Christian-Albrechts University, Kiel), Agneza Szabo (Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb), Ljiljana Šarić (Sveučilište u Oslu/University of Oslo), Stjepan Šterc (Zagreb), Stanislav Tuksar (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb/Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb), Bogusław Michał Zieliński (Sveučilište u Poznańu/University of Poznan), Nina Žavbi (Akademija za kazalište, radio, film i televiziju Sveučilišta u Ljubljani/Academy of Theater, Radio, Film and Television of the University of Ljubljana)


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic