Tranzicija, država, dijaspora
Šifra: 226934
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jadranka Polović
Izvođači: doc. dr. sc. Jadranka Polović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- upoznati studente s teorijskim pristupima državnosti, tranziciji i dijaspori
- osposobiti studente za razumijevanje poslijehladnoratovskih procesa u istočnoj, srednjoj i jugoistočnoj Europi
- upoznati studente s procesom stvaranja Republike Hrvatske i Domovinskim ratom
- osposobiti studente za razumijevanje ukupnoga društvenoga konteksta kao izazova tranzicijskim procesima
- upoznati studente s ulogom međunarodnih aktera u procesima međunarodnoga priznanja, završetka rata, odabira tranzicijske strategije, te postavljenih uvjeta za članstvo u EU i NATO-u
- osposobiti studente za samostalno sudjelovanje u projektima znanstvene, gospodarske, kulturne i druge suradnje s hrvatskom dijasporom
- osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih globalnih migracijskih i sigurnosnih pitanja i kretanja u regiji
- osposobiti studente za samostalan istraživački rad vezan uz analizu, ali i izazove hrvatske državnosti
- objasniti studentima migracijsku uvjetovanost na sigurnost hrvatskoga i europskoga geografskoga prostora i društva
- razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju temeljnih sustava u društvu i prostoru uvjetovanih migracijama


Znanja, sposobnosti i vještine: Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje
- integracijskih modela kao dijela javnih politika i strateških dokumenata EU
- uloge hrvatske dijaspore u stvaranju i obrani RH
- značaja povezanosti između iseljene i domovinske Hrvatske
- ugroze nacionalne sigurnosti u kontekstu suvremenih globalnih migracijskih kretanja
- značaja promišljanja i razvijanja hrvatskih integracijskih modela selektivne migracije
- značaja promišljanja i razvijanja hrvatskih integracijskih modela u kontekstu globalnih promjena i sigurnosnih pitanja

Misaone sposobnosti i vještine
- uočavanje i analitičko raščlanjivanje poslijehladnoratovskoga poretka
- analiza procesa raspada bivše Jugoslavije i stvaranja suverene Hrvatske
- uočavanje, definiranje i prognoziranje tranzicijskih procesa
- promišljanje novih modela povezivanja s hrvatskom dijasporom
- promišljanje okvira hrvatskoga članstva u EU: iseljavanje kao izazov
- tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih migracijskih prostornih procesa, veza, odnosa i modela
- sposobnost pismenoga i usmenoga razmatranja i pojašnjavanja znanstvenoga pristupa analizi tranzicijskih procesa

Praktične sposobnosti i vještine
- kontekstualno analizirati tranzicijske procese u Hrvatskoj
- osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
- pismeno i usmeno prezentirati rezultate istraživanja
- biti osposobljeni za samostalno interpretiranje nalaza različitih studija i istraživanja o hrvatskoj državnosti, tranzicijskim procesima i iseljeništvu
- biti osposobljen za analizu i kompariranje sadržaja dokumenata iz područja iseljeničkih i migracijskih politika (zakoni, strategije, platforme, akcijski planovi)
- poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke
- primijeniti naučeno za nastavak studija na višoj razini

Operativne sposobnosti i vještine
- samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka
- izrada prijedloga istraživačkoga zadatka
- izrada istraživačke studije ili elaborata

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje: upoznavanje sa strukturom, sadržajem i ciljevima kolegija; organizacija nastave, vrjednovanje predmeta, obveze studenata; prijedlog tema za seminarski rad, utvrđivanje rokova izlaganja;
2. Definiranje temeljnih pojmova - tranzicija, država, dijaspora; teorijski pristupi;
3. Hrvatska u bivšoj Jugoslaviji (1945.-1991.): politički i gospodarski procesi, međunacionalni odnosi, iseljavanje, Hrvatsko proljeće, hrvatsko iseljeništvo i hrvatski identitet...;
4. Završetak Hladnoga rata; društvene i geopolitičke promjene na području istočne Europe; struktura poslijehladnoratovskoga "novoga svjetskoga poretka"; jugoistok Europe: geografske, povijesne i političke odrednice regije;
5. Politička, gospodarska i društvena dezintegracija Jugoslavije: uvod u rat; reakcije SAD-a; diplomatska inicijativa EU;
6. Hrvatska 1990.-1995.: stvaranje države, obrana nacionalnoga identiteta (srpska pobuna, hrvatska politika prema BiH, analiza vojnih akcija Bljesak i Oluja);
7. Uloga dijaspore u potpori samostalnosti Hrvatske (humanitarna, vojna pomoć, zagovaranje...);
8. Međunarodno priznanje Hrvatske (odnos EU i SAD prema događajima na prostoru bivše Jugoslavije, analiza mirovnih sporazuma, Hrvatska u američkim planovima stabilizacije jugoistoka Europe);
9. Hrvatska tranzicija: (transformacija političkoga i gospodarskoga sustava, stvaranje novoga vrijednosnoga sustava, vanjskopolitički cilj - pridruživanje EU i NATO-u);
10. Kritički osvrt na tranzicijske procese u Hrvatskoj tijekom 90-tih (čimbenici neuspjeha - rat, naslijeđena struktura gospodarstva ili tajkunska privatizacija, otpori promjenama, korupcija i nepotizam, Hrvatska pod neformalnim međunarodnim sankcijama, izostanak investicija, prvo desetljeće samostalnosti kao "izgubljeno razvojno razdoblje");
11. Utjecaj izvanjskih aktera (zainteresiranih velikih sila i međunarodnih organizacija i integracija) na procese transformacije, demokratizacije i europeizacije Hrvatske (međunarodno priznanje, očuvanje teritorijalne cjelovitosti, izbor modela političkoga i ekonomskoga sustava kao tranzicijske strategije, do uvjeta za pristupanje EU i NATO-u);
12. Hrvatska na udaru politike uvjetovanosti (Kopenhaški kriteriji): politički uvjeti EU kao zadani politički okvir za transformaciju, modernizaciju i europeizaciju Hrvatske;
13. Hrvatska kao članica EU: izazovi političkih, demografskih, ekonomskih i socijalnih perspektiva;
14. Hrvati u BiH: ima li Hrvatska službenu politiku zaštite hrvatskoga naroda (kao supotpisnica Daytonskoga sporazuma, strategija za zaštitu hrvatskoga naroda, oslabljena konstitutivnost...);
15. Sigurnosni izazovi geopolitičkoga okruženja RH: BiH, Kosovo; Makedonija, Srbija.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

2. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

3. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

4. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

5. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic