Pravni aspekti iseljeništva i povratništva
Šifra: 214017
ECTS: 2.0
Nositelji: dr. sc. Danijela Rupčić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s pravnim, društvenim i političkim položajem Hrvata izvan Hrvatske u odnosu na matičnu državu i na države njihova prebivališta.
Studenti će se upoznati i s oblicima pravne zaštite te vanjskopolitičkim (višestranim i dvostranim) i unutarnjopolitičkim (ustavnopravnim i zakonskim) obvezama Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Hrvatske i promicanju njihova interesa.
Razmotriti pravnu problematiku iseljeništva i povratništva i osposobiti studente za analitičko i kritičko tumačenje i vrjednovanje problematike vezane uz pravnu zaštitu Hrvata izvan Hrvatske radi aktivnoga uključivanja u definiranje društvenoga, političkoga i pravnoga konteksta njihove zaštite.
Steći osnovna znanja i razviti sposobnosti o komparativnim pravnim oblicima i mjerama povratka i useljavanja te mehanizmima demografske obnove stanovništva prihvaćanjem i vrjednovanjem iseljeništva kao razvojnoga čimbenika.

OPĆA AKADEMSKA POSTIGNUĆA
Stjecanje znanja i kompetencija usmjerenih na:
1. prepoznavanje problematike pravnoga položaja i zaštite Hrvata izvan Hrvatske,
2. analizu, razlučivanje, vrjednovanje i jačanje potencijala iseljeništva kao razvojnoga čimbenika u kontekstu nacionalnih razvojnih politika, zaštite nacionalnih interesa te definiranja razvojnih i demografskih mjera,
3. osposobljavanje studenata za provedbu interdisciplinarnih i komparativnih analiza problematike zaštite iseljenika, njihova povezivanja s Domovinom, povratka i njihova uključivanja u demografske i razvojne programe i projekte.
Pomoću pravno-sociološke raščlambe i interdisciplinarnoga pristupa studenti će naučiti važnost kombinirane primjene pravnih, socioloških i političkih instrumenata u definiranju i konkretizaciji zaštite statusa i interesa Hrvata izvan Hrvatske radi njihova osnaživanja, povezivanja s Domovinom i povratka te useljavanja.
To će konkretno omogućiti i razumijevanje pravnih pojmova, instituta, sadržaja i specifičnosti različitih statusa što će pridonijeti osmišljavanju i određivanju konkretnih mjera zaštite hrvatskoga iseljeništva i vrjednovanja njegova razvojnoga potencijala uvažavajući sve posebnosti koje su određene pravnim poretkom RH, pravnim poretkom države njihova prebivališta te odnosima tih država s RH.

ZNANSTVENA POSTIGNUĆA
Studenti će steći specijalistička teorijska i analitička znanja prepoznavanja i definiranja pravnoga statusa Hrvata izvan RH, pravnoga okvira djelovanja na području zaštite njihova interesa, definiranja temeljnih politika djelovanja na tom području, prepoznavanja tijela nadležnih za provođenje mjera i politika pravne zaštite Hrvata izvan RH te njihove hijerarhije i nadležnosti.
Poznavanjem temeljnih pravnih dokumenata i provedbenih akata zaštite prava i interesa Hrvata izvan RH te vrjednovanjem i konkretizacijom njihova uključivanja u društveno politički i gospodarski život RH, pretpostavka su definiranja i provedbe mjera razvojne i demografske politike temeljene na iskorištavanju razvojnoga potencijala hrvatskoga iseljeništva. Studentima će se prenijeti znanja i vještine analitičkoga i kritičkoga promišljanja s ciljem prepoznavanja pravne problematike zaštite iseljenika, njihova povezivanja s Domovinom i socijalne integracije povratnika te sposobnost osmišljavanja razvojnih, demografskih i integracijskih politika.

KOMPETENCIJSKA I OPERATIVNA POSTIGNUĆA
Opći kompetencijski cilj jest formiranje stručnjaka osposobljenih za obnašanje službi programiranja, upravljanja i provođenja razvojnih politika s ciljem konstruktivnoga prinosa nacionalnim interesima i zaštiti prava Hrvata izvan RH.
Ovaj predmet pridonijet će stjecanju specijalističkih teorijsko-praktičnih znanja usmjerenih na osposobljavanje studenata:
- za aktivno sudjelovanje u jačanju pravne zaštite, povezivanju s Domovinom i povratku hrvatskoga iseljeništva;
- za sudjelovanje u definiranju i konkretizaciji razvojnih i demografskih politika te kvalitetnom provođenju i implementaciji tih politika;
- za sudjelovanje u upravljanju, koordinaciji i usmjeravanju provođenja razvojnih i demografskih politika.
Studenti će steći vještinu korištenja metodologija i tehnika društvenoga istraživanja, sposobnost prepoznavanja pravnoga okvira, društvenoga i političkoga konteksta djelovanja u programiranju i provedbi strateških razvojnih projekata, posebice demografskih mjera.
Predmet će pridonijeti osposobljavanju studenata kako za cjeloviti, tako i za pojedinačni, ali i komparativni i pristup problematici zaštite, vrjednovanja i korištenja razvojnoga potencijala hrvatskoga iseljeništva.

VRIJEDNOSNA POSGTIGNUĆA
Predmet će pridonijeti:
- osnaživanju i razvoju samosvijesti studenata kroz spoznaju značaja ljudskih potencijala u programiranju i provođenju nacionalnih razvojnih politika te prepoznavanju i zaštiti nacionalnih interesa;
- vrjednovanju i osnaživanju analitičkoga, kritičkoga i konstruktivnoga promišljanja;
- vrjednovanju odgovornoga obnašanja službi i odgovornoga građanstva te konstruktivnoga prinosa nacionalnim razvojnim politikama

RAZVOJ SPOSOBNOSTI RAZUMIJEVANJA
Poznavanje statusa, prava i obveza Hrvata izvan RH, povratnika i useljenika.
Poznavanje međunarodnoga i nacionalnoga pravnoga okvira i područja zaštite Hrvata izvan RH, povratnika i useljenika, pravnih dokumenata i provedbenih akata s područja zaštite iseljeničkih prava i obveza, prava i obveza povratnika te provođenja demografskih mjera i politika.
Poznavanje subjekata uključenih u programiranje i provedbu pravne zaštite iseljenika i povratnika, osobito tijela nadležnih za provođenje politika zaštite iseljenika i povratnika te njihovih općih i specifičnih nadležnosti
Poznavanje političkih, diplomatskih, gospodarskih, kulturnih, socijalnih, obrazovnih, informacijskih, organizacijskih mjera i aktivnosti zaštite Hrvata izvan RH i povratnika.
Poznavanje političkih prava, osobito aktivnoga i pasivnoga biračkoga prava Hrvata izvan RH te mjera njihova uključivanja u političke procese u Domovini. Poznavanje specifičnih stavaka i najznačajnijih mjera proračunske i porezne politike u odnosu na hrvatske iseljenike.

2. RAZVOJ SPOSOBNOSTI PRIMJENE ZNANJA I SPOZNAJA
Predmet će razviti kompetencije studenata usmjerene na:
- konkretni prinos izradbi razvojnih politika, strategija i pravnih akata koji uređuju položaj, prava i obveze te odnose hrvatskoga iseljeništva i Domovine
- sudjelovanje u definiranju i osnaživanju pravnoga statusa i zaštite hrvatskih iseljenika u zemljama njihova prebivališta
- prepoznavanje razvojnoga potencijala hrvatskoga iseljeništva i sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju demografskih politika povratka i povezivanja hrvatskih iseljenika s Domovinom
- učinkovito i savjesno obavljanja službe u tijelima nadležnima za programiranje i provedbu nacionalnih razvojnih politika i strategija.

3. RAZVOJ SAMOSTALNOSTI ODLUČIVANJA
Primjena interdisciplinarnoga, multidisciplinarnoga i komparativnoga pristupa ojačat će svijest studenata o odgovornosti u primjeni znanja te razvoj autonomije samostalnoga analitičkoga i kritičkoga promišljanja, donošenja odluka te kvalitetnoga i učinkovitoga upravljanja.
Razumijevanje pravnoga okvira djelovanja i važnosti primjene znanja u donošenju i provedbi razvojnih politika i programa na usporednim primjerima osnažit će sposobnost preuzimanja odgovornosti.
Provjeravat će se i poticati sposobnost studenata primijeniti stečena znanja i vještine kroz sintezu spoznaja, donošenje zaključaka, osmišljavanja konkretnih mjera te spoznaju važnosti donošenja vrijednosnih sudova i moralnih i društvenih implikacija rada i te važnost djelovanja na području zaštite i promicanja prava i interesa iseljenika i povratnika.

4. RAZVOJ KOMUNIKACIJSKIH KOMPETENCIJA
Studentima će se pojasniti važnost razlučivanja pojmovnoga, pravnoga, društvenoga i političkoga izričaja s posebnim naglaskom na važnost pravilne uporabe, razumijevanja i tumačenja sadržaja temeljnih pojmova kod određivanja dosega primjene pravnih normi i provedbenih akata. Studente će se osposobiti za detaljno ispitivanje ispravnosti uporabe određenih pojmova posebice kod definiranja statusnih pitanja te prava i obveza pojedinaca, ali i države kako na međunarodnoj tako i na nacionalnoj razini.

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje
2. Pravni izvori uređenja statusa i zaštite iseljenika i povratnika
3. Unutarnjopolitička i vanjskopolitička zaštita Hrvata izvan Hrvatske
4. Višestrani i dvostrani sporazumi i načelo reciprociteta
5. Strategija i Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
6. Pravni status Hrvata izvan RH i stjecanje hrvatskoga državljanstva
7. Pravna zaštita Hrvata u Bosni i Hercegovini - uloga RH u zaštiti njihove jednakopravnosti i konstitutivnosti
8. Pravna zaštita hrvatskih manjina u europskim državama
9. Pravna zaštita hrvatskoga iseljeništva u ostalim državama
10. Tijela nadležna za zaštitu prava Hrvata izvan RH i pitanja povratka
11. Aktivno i pasivno biračko pravo Hrvata izvan RH te njihovo uključivanje u društveni i politički život Republike Hrvatske
12. Hrvatsko iseljeništvo kao razvojni čimbenik - pravni, politički i društveni aspekti
13. Pravno uređenje pitanja povratka kao demografske mjere
14. Komparativni prikaz zakonodavstva Irske, Italije, Izraela i Poljske u pitanjima zaštite iseljenika i definiranju mjera iskorištavanja njihova razvojnoga potencijala
15. Pravni položaj povratnika i useljenika; pravni okvir, mjere i aktivnosti povratka i useljavanja u RH
Ishodi učenja:
Literatura:
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 22. 2. 2021. u 13:40
Administrator

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic