Objavljeno: 20. 12. 2021. u 06:08
Administrator

Prema obrojčenju zgrada iz doba dok je kampus Borongaj bio vojarna Hrvatske vojske (od 19. listopada 1991. do studenoga 2006.), Knjižnica je zgrada 64, glavna zgrada Fakulteta hrvatskih studija 63, stručni studiji Ekonomskoga fakulteta 62, Športska dvorana 59, Otoci Hrvatskih studija (predavaonice i kabineti) i knjižnica Pravnoga fakulteta 61, a zgrada broj 60 bivši je prostor studentskih udruga Hrvatskih studija, od 2019. Samostalna služba za umjerni laboratorij i Služba za automatska, visinska i posebna meteorološka mjerenja Državnoga hidrometeorološkoga zavoda (DHMZ). Istočno od tih građevina nalazi se 50.000 četvornih metara ledine (livade). Izvor: Geoportal Zagreb.

DHMZ je državna upravna organizacija i po naravi stvari, a ni u prvotnoj zamisli Znanstveno-učilišnoga kampusa Borongaj nije bilo predviđeno smještanje tijela državne uprave na sveučilišnom, tj. studentskom kampusu. DHMZ se u Ministarstvu znanosti registrirao i kao znanstvena organizacija, ali taj status imaju i

  • trgovačka društva: Ina Industrija nafte d.d., Hrvatski Telekom d.d., Ericsson Nikola Tesla d.d., Podravka prehrambena industrija d.d., Končar Institut za elektrotehniku d.d., Institut IGH d.d., Duhanski institut Zagreb d.o.o., Fidelta d.o.o., Imunološki zavod d.d., Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.; Brodarski institut d.o.o.;
  • privatne visoke škole: RIT Croatia, Algebra, Effectus, Zagrebačka škola ekonomije i managementa;
  • privatni instituti: Mediteranski institut za istraživanje života i Institut za informatičke inovacije;
  • veleučilišta: Zdravstveno veleučilište, Tehničko veleučilište u Zagrebu i Veleučilište u Karlovcu i
  • ustanove u sustavu zdravstva (zavodi, klinički bolnički centri, kliničke bolnice, opće bolnice i klinike).

Ako Država ostaje predana odluci Vlade Republike Hrvatske od 2. studenoga 2006. da prostor bivše vojarne na Borongaju bude Znanstveno-učilišni kampus (kako se naziva u Ministarstvu znanosti i obrazovanja), ili Studentski kampus (kako se naziva su urbanističkim planovima Grada Zagreba: 2012., 2013. i 2019.) ili Sveučilišni kampus (kako se naziva u Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, str. 137–138 i na smjerokazima po gradskim prometnicama) onda treba težiti da se na prostoru Kampusa obavljaju isključivo sveučilišni sadržaji. Unošenje heterogenih sadržaja koji nisu u funkciji kampusa, kao prostora u kojem se odvijaju djelatnosti potrebne za život, boravak i studiranje studenata: znanstveno-nastavni, znanstveno-istraživački, smještajni, prehrambeni, opslužujući, športski i rekreativni sadržaji – razvodnjava i trajno onemogućuje uspostavu i izgradnju kampusa.

Godine 2016. DHMZ je pokrenuo „Projekt modernizacije Državnoga hidrometeorološkoga zavoda – I. faza“ i tražio od tadašnjega Državnoga ureda za upravljanje državnom imovinom zemljište za izgradnju nove zgrade (izvor). Hrvatske studije nitko o tom nije obavijestio.

Projekcija smještaja nove zgrade DHMZ-a na kampusu Borongaj. Izvor: Elaborat iskolčenja za katastarsku česticu 1322/48 u katastarskoj općini Peščenica (Rinaldo Paar, 2. ožujka 2016.), str. 10.

Dostupna dokumentacija ukazuje da bi nova zgrada DHMZ-a zapadnim dijelom bila sagrađena na ruševinama polovice zgrade 59 (Športske dvorane). Bi li rušenje te zgrade bio prinos rješavanju gorućega pitanja na kampusu Borongaj? Naime, prema istraživanju provedenom godine 2014. studentima na kampusu Borongaj najviše nedostaju športski objekti (76,4 %), a zatim trgovina (73,9 %), pekarna (73,1 %) i studentski dom (71,1 %).

Plan DHMZ-a za novu upravnu zgradu prikazan u Zagrebačkoj panorami i središnjem Dnevniku Hrvatske televizije 8. listopada 2021. Izvor 1. Izvor 2.

Tlocrt postojećih zgrada 59, 60 i 61 (isprekidano) i nove trodijelne zgrade DMHZ-a (sivo) prema katastarskom izvodu od 16. srpnja 2020. Izvor: Arhitektonski projekt DHMZ-a iz lipnja 2021., str. 159.
 

Zgrada 60, iako je godine 2019. u nju uloženo 6,5 milijuna kuna, planira se srušiti kako bi se s jugozapada sagradio ulaz u podzemnu garažu novoga kompleksa DHMZ-a (izvor ilustracije). Na ovoj maketi vide se potočići i mostovi oko zdanja, a lijevo se vidi i da nije predviđen ostanak ni glavne zgade Fakulteta hrvatskih studija ni zgrade Knjižnice.

O štetnosti i neprihvatljivosti rušenja tih građevina Fakultetsko vijeće Fakulteta hrvatskih studija jednoglasno je 1. prosinca 2021. donijelo Apel protiv uklanjanja zgrada 59, 60 i 61 na kampusu Borongaj (engleski).

Što se, kad i zašto namjerava rušiti?

Oko rušenja zgrada 59, 60 i 61 na kampusu Borongaj iz dostupne dokumentacije i izjava glavne ravnateljice DHMZ-a slijedi proturječnost i nedosljednost.

1. verzija (1 minus 2): ruši se samo zgrada 59, a zgrade 60 i 61 trajno ostaju. „Ugovorom im je dodijeljena nekretnina površine 19.388 metara kvadratnih. Na njoj se nalaze tri građevine, od kojih se dvije namjeravaju zadržati, a jedna ukloniti.“ (Telegram.hr, 7.10.2021.); „na dodijeljenom zemljištu nalaze se tri nekretnine. Od toga jednu već sada, nakon obnove, koristi DHMZ, jedna je prema ugovoru predviđena za rušenje, a jednu zgradu koriste dijelom Pravni fakultet i Hrvatski studiji. Ta im zgrada, naglašava Ivančan-Picek, za njihovu izgradnju uopće ne smeta. Dapače, u ugovoru DHMZ-a i države jasno stoji da je DHMZ upoznat s time da jednu zgradu na zemljištu koriste Pravo i HS te da se tome ne protive.“ (Telegram.hr, 24.10.2021.)

2. verzija (1 plus 2): prije početka radova na izgradnji nove zgrade DHMZ-a ruši se zgrada 59, a zgrade 60 i 61 ruše se kad se sagradi novi kompleks, a prije dobivanja uporabne dozvole za njega. To je izjavila glavna ravnateljica DHMZ-a dr. sc. Branka Ivančan-Picek na sastanku u Velikoj vijećnici Fakulteta hrvatskih studija 19. listopada 2021. i na očevidu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 24. studenoga 2021., a u emisiji Radija Sljeme S mjesta u eter 3. prosinca 2021. rekla je: „Nama postojeće dvije zgrade ne smetaju. Jedino ova prva koja je kao planirana za studentsku vježbaonicu. Mi ne gledamo da ćemo svoju budućnost graditi na hangarima bivše JNA na kampusu. Samo se ovaj sjeverniji objekt treba rušiti prije početka gradnje jer bi to smetalo građevinskim radovima. Međutim, ostala dva objekta mogu ostati na čestici sve do izgradnje nove zgrade i do trenutka traženja uporabne dozvole za novu zgradu. Prema tome, s obzirom da mi još sada nemamo niti osigurano financiranje, onda ide javna nabava za izvođenje građevinskih radova. Kad se to sve skupa napravi, u najoptimističnijim periodu to bi trebalo biti možda četiri ili pet godina.”

3. verzija (2 plus 1): prije početka gradnje ruše se zgrade 59 i 60; zgrada 61 postaje spremište, zahod i uprava gradilišta i srušit će se nakon izgradnje novoga kompleksa. U Arhitektonskom projektu nove zgrade DHMZ-a iz lipnja 2021. na str. 27 stoji: „Na parceli se nalaze tri zgrade koje su odredbama UPU-a predviđene za uklanjanje, dvije zgrade uklanjaju se s početkom radova na gradilištu dok se rušenje treće zgrade predviđa nakon završetka na izgradnji nove zgrade jer će se ona koristiti u svrhu spremišta, sanitarija i uredskih prostorija gradilišta. Postojeće zgrade ne utječu na Glavni projekt osim što je projektom predviđena zaštita građevinske jame zbog zadržavanja jedne od postojećih zgrada tijekom izgradnje nove zgrade.“ (izradila Radionica arhitekture d.o.o., Črnomerec 135, Zagreb; glavni projektant: Goran Rako, ovl. arh. A45, projektant arhitekture: Nenad Kondža, ovl. arh. A207, projektni tim: Ana Ranogajec Knežević d.i.a., Josip Sabolić d.i.a., Fani Frković d.i.a. i Vlatka Šibalić i.g.).

4. verzija (poravnano zemljište): prije početka gradnje ruše se zgrade 59, 60 i 61. U Građevinskom projektu – projektu uklanjanja postojećih građevina radi izgradnje nove zgrade DHMZ-a od 17. veljače 2021. na str. 14 stoji: „Postojeće građevine su prizemnice. Od tri zgrade koje se uklanjaju dvije zgrade su identične (TIP 1) i dimenzija su 56,5 x 16,5 m i visine su 7,5 m. Treća zgrada (TIP 2) dimenzija je 21 x 42,5 m i visine je 7,5 m. Nosivu konstrukciju sve tri zgrade čine armiranobetonski stupovi i grede te AB krovne rešetka s čeličnom zategom. Temeljnu konstrukciju čine temelji samci ispod stupova povezani temeljnim gredama. Pokrov građevine su salonit ploče položene na sekundarnu montažnu konstrukciju koja se oslanja na AB krovne rešetke. Fasadni zidovi su zidani s otvorima (drveni prozori i vrata) sa žbukanom fasadom. U objektu su prisutni plinska instalacija, električne instalacije i instalacija vodovoda i kanalizacije te gradski priključci. Predviđeno je uklanjanje svih postojećih elemenata.” (izradila: Radionica statike d.o.o., Andrije Kačića Miošića 22, 10000 Zagreb, projektant konstrukcije: Branko Galić, dipl. ing. građ. (G 3065), suradnici: Filip Cvetko, mag. ing. aedif., Vlaho Miljanović, mag. ing. aedif. i Igor Pokos, bacc. ing. aedif.).

Rušenje sve tri zgrade, i to odmah, predviđeno je i Građevinskom dozvolom broj 349/2021 koju je Grad Zagreb izdao DHMZ-u 18. listopada 2021.

U prvostupanjskoj Građevinskoj dozvoli broj 349/2021 od 18. listopada 2021. na stranici 3 točkom V. Grad Zagreb je odredio: „Prije početka izgradnje potrebno je ukloniti građevine izgrađene na predmetnoj čestici“.

Državni hidrometeorološki zavod dobio je suglasnost Republike Hrvatske da sruši zgradu 59 Ugovorom s Ministarstvom državne imovine od 27. travnja 2021., ali taj je ugovor ništetan budući da je suprotan prisilnim propisima koji su tada bili na snazi: Zakonu o obveznim odnosima, Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i Uredbi o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba. DHMZ nije podnio obrazloženi zahtjev za dodjelu nekretnine na korištenje. Nije provedena procjena tržišne vrijednosti nekretnine. Odluku o dodjeli na korištenje nije donijelo nadležno tijelo. Nije dostupan obrazloženi zahtjev DHMZ-a u kojem bi bila objašnjena osnova za dodjelu upravo te nekretnine na korištenje. DHMZ nije razjasnio zašto je baš ta nekretnina najpogodnija za obavljanje njegove djelatnosti, a osobito ako se uzme da zgrade na njoj već koriste sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Površina nekretnine koja je dana na korištenje nije razmjerna potrebama DHMZ-a kao korisnika.

DHMZ nije dobio suglasnost Republike Hrvatske, vlasnice zemljišta i zgrada 60 i 61, da se te zgrade sruše.

Stoga ne stoje tvrdnje kako zgrade 61 (predavaonice, kabineti i knjižnica) i 60 (u koju je 2019. uloženo više od 6,5 milijuna kuna) ne smetaju projektu gradnje DHMZ-a. Prema građevinskoj dozvoli preduvjet za početak gradnje je rušenje postojećih zgrada 59, 60 i 61 tako da se u slučaju odbijanja žalbe protiv te dozvole početak rušenja tih zgrada može očekivati već sljedeće godine. Fakultet hrvatskih studija mogao bi izgubiti četiri predavaonice i kabinete za devet zaposlenika, svi studenti na Kampusu mogli bi ostati bez zgrade za športsku dvoranu, a DHMZ bez zgrade koju je obnovio prije samo dvije godine.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS