O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Davor Piskač
Zvanje:izvanredni profesor
Konzultacije:

Utorak od 13 do 14 sati.

Telefon:01/245-7653
Telefon kućni:7653
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA KROATOLOGIJU
Godina diplomiranja:1995.
Godina magistriranja:2002.
Godina doktoriranja:2004.
Na odjelu od:2009.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Davor Piskač rođen 12. veljače 1968. u Zagrebu.
Završio Matematičko-informatičku gimnaziju u Zagrebu.
Diplomirao 1995. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te studirao na Filozofsko teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu.
Magistriraoi doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s područja teorije književnosti.
Radio je kao profesor Hrvatskoga jezika u Srednjoj školi Sesvete i VI. Gimnaziji u Zagrebu, u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti kao tajnik i lektor Akademijinog časopisa za književnost «FORUM».              Četiri godine radi kao lektor (predavač) na sveučilištu Eotvos Jozsef u Republici Mađarskoj te dvije godine na Karlovom sveučilištu u Pragu. 
Nakon povratka u Hrvatsku, radi na Filozofskom fakultetu u Puli, a od 2008. je zaposlen na Hrvatskim studijima, danas u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora. 
Akademske godine 2012./2013..osmislio je i započeo je projekt nastave hrvatske kulture i hrvatske književnosti na Odjelu za slavenske jezike i književnosti Sveučilišta u Torontu sve bio predavač do akademske godine 2016./2017. 
Objavio je tri knjige, dvije znanstvene i jednu stručnu, suautor je još dvaju knjiga, tridesetak znanstvenih radova te nekoliko stotina članaka, prikaza i književnih kritika u Hrvatskoj i inozemstvu.
Sudjelovao je na više od 30 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te vodio više od 50 biblioterapijskih radionica u Hrvatskoj i inozemstvu.
Organizirao je i koordinirao nekoliko znanstvenih skupova, vodio dva znanstvena projekta, sudjelovao u ukupno 5 projekata od čega dva EU projekta.
Višegodišnji je član uredništva nekoliko znanstvenih časopisa u Hrvatskoj i inozemstvu.
Više godina radi i kao voditelj biblioterapijskih radionica u Dnevnoj bolnici za psihotične poremećaje pri Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“ u Zagrebu. 
Nositelj je i predavač na kolegiju Jezik, literatura i invaliditet u sklopu doktorskoga studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Popis autorskih knjiga

1. O književnosti i životu. Hrvatski studiji, Zagreb: 2018. ISBN 978-953-7823-76-4

2. Literarna biblioterapija u nastavi književnosti: Priručnik za nastavnike. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2018. (Knjiga je objavljena u koautorstvu s Ronom Bušljeta.)

3. Kako napisati esej na državnoj maturi. Alfa, Zagreb, 2010.

 

Popis izabranih znanstvenih radova:

 1. Estetska funkcija u usmenoj književnosti, Narodna umjetnost, 44 (2007) 1, str. 1-189, Zagreb. (izvorni znanstveni rad)
 2. Teorija invokacije: Tipovi literarne invokacije, Spektar, 25 (2007) 49, str. 109-125, Skopje. (izvorni znanstveni rad)
 3. Znanstveni putopis: Po Makedoniji: putničke slike i dojmovi, Spektar, 25 (2007) 50, str. 35-51, Skopje. (izvorni znanstveni rad)
 4. Praški književnoznanstveni strukturalizam: povijest i perspektive, Umjetnost riječi, 52 (2008) 1-2, str. 93-117, Zagreb. (prethodno priopćenje)
 5. Tipologija biblijskih invokacija na primjerima psalama i Pjesme nad pjesmama, Narodna umjetnost, 45 (2008) 1, str. 67-89, Zagreb. (pregledni rad)
 6. Funkcija invokacije u hrvatskoj usmenoj književnosti, Riječ, 13 (2007) 3, 151-164,  Rijeka. (izvorni znanstveni rad)
 7. Struktura vremena i prostora u Šegedinovim Staromodnim zapisima iz Brugesa, Riječ, 13 (2007) 3,165-184,  Rijeka. (izvorni znanstveni rad)
 8. Glagoljska apokrifne priče i legende u novom obzorju promišljanja, Riječ, 13 (2007) 3, 185–199. Rijeka. (izvorni znanstveni rad)
 9. O raspravi „Južnoslavenska narodna epika u prošlosti“ Vatroslava Jagića, Kaj, 41 (2008) 12, 103-117, Zagreb. (izvorni znanstveni rad)
 10. Verizam u Pirici Petre M. Andreevskog, Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze 2006. Rijeka-Skopje, FFRI 2008., knjiga 1 (izvorni znanstveni rad)
 11. Odnos prema magičnom realizmu Živka Činga i Gorana Tribusona, Makedonsko-hrvatske kulturne i književne veze 2007. Skopje-Rijeka, FFRI 2008., knjiga 2 (izvorni znanstveni rad)
 12. „Supstitucija motiva biblijske etičnosti motivima junaštva u hrvatskoj usmenoj književnosti.“ Religija i tolerancija, 7 (2009) 12, Novi Sad, 275-292.
 13. „Sudjelovanje komunikacije u nastajanju suvremenih mitova.“ Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 48 (2011) 2,  Zagreb, 51-61.
 14. „Podkulturalni kodovi zbirke pjesama Jačke Mate Meršića Miloradića.“ Context: Review for Comparative Literature and Cultural Research (2011) 9, 259-271.
 15. „Hrvatski nacionalni identitet i Europska unija.“ Slavia Meridionalis, (2012) 12, Varšava, 159-170.  (Rad u koautorstvu s Andrejom Sršen.)
 16. „Literarni doprinosi inkluziji.“ Revija za rehabilitacijska istraživanja, (2013) 49, 173-183. (Rad u koautorstvu s Vjekoslavom Jurdana.) (UDK 376.1)
 17. „Interkulturalni kontekst putopisa Po Makedoniji Frana Tućana.“ Međunarodni makedonski skup 2008, 2010, Filozofski fakultet „Blaže Koneski“,  Skopje; 669-683.
 18. „Metatekstualna struktura Matoševog putopisa Ferije.“ Zbornik s međunarodne konferencije Dani mađarske kulture, Eötvös József Főiskola, Baja, 2010., 269-279. ISSN 1586-9873
 19. „Mikrostrukturalne funkcije na primjerima motiva životinja u hrvatskome pjesništvu.“ U: Marjanić, Suzana; Zaradija Kiš, Antonija (ur.): Književna životinja. Kulturni bestijarij II. dio, Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2012, 1071-1089.
 20. „Pavao Ritter Vitezović i njegov doprinos u oblikovanju hrvatskog nacionalnog identiteta.“ Zbornik s Treće kroatološke konferencije "Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba"Hrvatski studiji, Zagreb, 2013, 207-225. (Rad u koautorstvu s Andrejom Sršen) (UDK 94 (497.5)-05)
 21. „Pripovjedne prakse i multikulturalizam.“ Tabula: časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 13 (2015) 1, 216-226. (Rad u koautorstvu s Andrejom Sršen.) (UDK 82.09:316.72; 82.09:316.61)
 22. „Biblioterapija i psihoanalitička kritika u kontekstu teorije sustava.“ Kroatologija, 7 (2016) 2, 60-81. UDK 028.85:615.85
 23. „Filozofski diskurs u pjesništvu Mate Meršića Miloradića.“ Kroatologija, 8 (2017) 1-2, 269-296.  UDK: 821.163.42 (091)
 24. „Boja u pjesništvu hrvatskog ekspresionizma.“ Kroatologija 3 (2012) 1, 129-152. (Rad u koautorstvu s Tihanom Pšenko). UDK 821.163.42 (091)
 25. „National Identifiers of Croatian Immigrants in Toronto.“ Toronto Slavic Quaterly, (2015)55. Online izdanje. (Rad u koautorstvu s Andrejom Sršen.)
 26. "Biblioterapijske kompetencije u nastavi književnosti ." Kroatologija, 12 (2021), 2-3; 27-59. Rad u koautorstvu: Lekić, Nina; Piskač, Davor; Košćec Bjelajac, Adrijana
 27. "Razlika između biblioterapije i literarne biblioterapije." Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu, 12 (2021), 2-3; 11-25
 28. "Literarnobiblioterapijski prinosi izgradnji identiteta." Zbornik radova s IX. međunarodnog znanstvenog skupa Dijete i jezik danas - Dijete i jezični identitet, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti,, 2021. str. 369-392 
 29. "Hesseov čitatelj koji više ne čita u kontekstu suvremenih medija." Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, 2 (2022), 2; 95-111
 30. "Pandemijski pogledi na empatiju u književnosti i suvremenim medijima", Zbornik radova sa skupa Pandemija, ekonomija i poslovna etika. Fakultet filozofije i religijskih znanosti, 2023. str 41-80.

 

 

 

Profesionalni interesi i članstva

Vodi terapijske biblioterapijske radionice u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, Zagreb. 

Vodi edukacijske biblioterapijske radionice u CKT (Centar za kulturu Trešnjevka).

Vodi edukacijske biblioterapijske radionice u knjižnici Božidara Adžije, Zagreb.

 

Izabrani projekti

Voditelj dvaju znanstveno-istraživačkih projekata koje je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru Programa za popularizaciju znanosti i jednoga projekta cjeloživotnog obrazovanja:

 1. Biblioterapijske kompetencije u nastavi književnosti. Projekt je završio 3 prosinca 2017.
 2. Implementacija biblioterapije u nastavi književnosti osnovnih i srednjih škola. Projekt je završio 31. prosinca 2018.
 3. Od 2018. pa do 2023. voditelj je projekta cjeloživotnog obrazovanja Edukacija i primjena literarne biblipoterapije.
 4. Suradnik na projektu: Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin (UP.03.3.1.04.0004)
 5. Suradnik na EU projektu NEED2REED (UP.02.1.1.15)
Povijest zaposlenja

Srednja škola Sesvete - profesor hrvatskoga jezika i književnosti

Elektrostrojarska i obrtnička škola u Zagrebu - profesor hrvatskoga jezika i književnosti

Lektor i tajnik časopis Forum Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Lektor na Učiteljskoj akademiji Eötvös József u Baji u Republici Mađarskoj

Profesor hrvatskoga jezika i književnosti - XVI gimnazijiau Zagrebu

Lektor na Odsjeku za slavistiku Karlovog sveučilišta u Pragu

Viši asistent na Odsjeku za kroatistiku Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli

Docent na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za kroatologiju i Naobrazbu nastavnika

Gostujući profesor na University of Toronto

Izvanredni profesor na Fakultetu hrvatskih studija na Odsjeku za kroatologiju i Naobrazbu nastavnika

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic